ilabo logo 1
ilabo logo 1
  • Domov
  • >
  • Obchodné podmienky

Štandardné podmienky predaja a servisu spoločnosti ILABO-TECH

1. ZMLUVA – Tieto podmienky, spolu so všetkými ďalšími doplňujúcimi písomnými podmienkami týkajúcimi sa vašej objednávky alebo servisnej zmluvy, predstavujú zmluvu medzi vami ako osobou kupujúcou určité zariadenie (vrátane dielov a iného tovaru), licenčnú dohodu na používanie softvéru a/alebo služieb (ďalej len „kupujúci“) a subjektom spoločnosti ILABO-TECH uvedenom v cenovej ponuke, potvrdení objednávky, servisnej zmluve, faktúre alebo inom objednávkovom doklade, ktorý vám dávame. Práva a povinnosti uvedené v tejto zmluve sa vzťahujú na kúpu zariadenia kupujúcim, licencie na softvér a služby, ktoré sú uvedené v ILABO-TECH objednávkových dokladoch. Ak objednávka kupujúceho obsahuje softvér, ktorý podlieha licenčnej zmluve koncového používateľa („EULA“), platia aj podmienky EULA a majú prednosť pred týmito podmienkami. Podmienky a pravidlá, ktoré sú odlišné alebo zmenené oproti týmto, platia len vtedy, ak s nimi obe strany súhlasia v písomnej forme. Podmienky uvedené na formulároch kupujúceho, vrátane štandardných podmienok nákupu kupujúceho a dokumentov predložených servisným zástupcom spoločnosti ILABO-TECH , nie sú súčasťou tejto zmluvy. Prevzatie zariadenia, licencie na softvér a/alebo služby kupujúcim predstavuje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami a všetkými platnými zmluvami EULA.

2. UDELENIE LICENCIE – Ak neexistuje žiadna zmluva EULA, spoločnosť ILABO-TECH udeľuje kupujúcemu nevýhradné, nesublicencovateľné a neprenosné právo používať objednaný softvér len na interné účely kupujúceho. Kupujúci nesmie spätne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať akýkoľvek softvér licencovaný od spoločnosti ILABO-TECH .

3. CENOVÉ PONUKY, ZVEREJNENÉ CENY A INFORMÁCIE O PRODUKTOCH – Cenové ponuky a iné ponuky predaja automaticky vypršia po 30. kalendárnych dňoch odo dňa ich vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak a pokiaľ ILABO-TECH ponuku nestiahne skôr, čo môže urobiť kedykoľvek pred odsúhlasením ponuky kupujúcim. Cenové ponuky a ponuky týkajúce sa špeciálne upravených zariadení alebo softvéru môžu vychádzať aj z určitých informácií a okolností, za ktorých poskytnutie zodpovedá kupujúci. Ak sa informácie alebo okolnosti, z ktorých ponuka vychádza, zmenia, môže spoločnosť ILABO-TECH cenovú ponuku upraviť. Zverejnené ceny nie sú ponuky na predaj a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ILABO-TECH môže zmeniť špecifikácie zariadenia alebo softvéru bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ nie sú dohodnuté v písomnej forme. Ceny nezahŕňajú žiadne dane, dopravu, balenie, manipuláciu, poistenie, clá, poplatky za kontrolu, povolenia, inštaláciu ani iné náklady alebo služby, ak nie je v ILABO-TECH obchodnej dokumentácii uvedené inak. Spoločnosť ILABO-TECH sa môže rozhodnúť prijať alebo odmietnuť akúkoľvek objednávku. Spoločnosť ILABO-TECH objednávku odsúhlasí: (a) jej písomným potvrdením, alebo (b) jej realizovaním. Špecifické vlastnosti produktov, okrem iného vrátane hmotnosti, rozmerov, hodnoty, návratnosti investície, zaťaženia, tolerancie a ďalšie technické údaje nie sú zárukou týchto vlastností a sú poskytované len informačne. Kupujúci nesmie zverejňovať žiadne cenové ponuky, ceny, špecifikácie alebo informácie o produktoch žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ILABO-TECH .

4. DANE – Ak miestne zákony stanovujú, že spoločnosť ILABO-TECH musí za kupujúceho uhradiť nejakú daň, táto daň bude pripočítaná do faktúry a kupujúci je povinný ju uhradiť, pokiaľ sa spoločnosti ILABO-TECH nepreukáže platným osvedčením o oslobodení od dane. Ak sa takéto osvedčenie o oslobodení neskôr preukáže ako neplatné, kupujúci musí uhradiť predtým nezaplatenú daň.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY – Platobné podmienky sú uvedené v ILABO-TECH dokladoch. Ak platobné podmienky nie sú uvedené, splatnosť je 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry. Kupujúci si nesmie ponechať žiadnu platbu, ktorú dlhuje spoločnosti ILABO-TECH na základe tejto zmluvy, ani inak započítať akúkoľvek dlžnú sumu na základe tejto zmluvy v prípade sporných pohľadávok.

6. BALNÉ, MANIPULÁCIA A DORUČENIE – Dodacie podmienky sú uvedené v ILABO-TECH objednávkových dokladoch. Ak nie sú dodacie podmienky uvedené, dodanie je realizované z výroby. Termíny dodania a servisu sú iba približné, pokiaľ sa ILABO-TECH výslovne písomne nezaviaže k určitému dátumu alebo harmonogramu. Spoločnosť ILABO-TECH vynaloží ekonomicky primerané úsilie, aby tieto termíny dodržala. Všetky termíny dodania a servisu sú podmienené včasným doručením všetkých potrebných informácií a schválení. Ak kupujúci spôsobí oneskorenie v dodávke, spoločnosť ILABO-TECH bude skladovať a spracovávať všetky položky na riziko kupujúceho a bude mu fakturovať nesplatenú časť ceny zákazky, plus príslušné poplatky za skladovanie, poistenie a manipulačné poplatky. ILABO-TECH môže realizovať čiastočné dodávky. ILABO-TECH neprijíma zodpovednosť za prípadné nedostatky či škody, ak si kupujúci neponechá a neposkytne všetky prepravné kontajnery a obalové materiály na kontrolu.

7. VRÁTENIE – Zariadenia alebo licencie na softvér, ktoré sú navrhnuté, upravené, prispôsobené alebo nakonfigurované špeciálne pre kupujúceho, nemôžu byť vrátené, pokiaľ neexistuje platná reklamácia a zariadenie alebo softvér sa nedá opraviť. Kupujúci nemôže vrátiť zariadenie, ktoré je pozmenené, poškodené, použité alebo predtým nainštalované. Pokiaľ spoločnosť ILABO-TECH neurobí chybu pri preprave alebo kupujúci nepodá platnú reklamáciu, nepoužité sériovo vyrábané zariadenie možno vrátiť len ak kupujúci požiada ILABO-TECH o schválenie a pokyny k vráteniu pred samotným vrátením tovaru. Podľa svojho uváženia môže za prípadné vrátenie ILABO-TECH účtovať kupujúcemu skladovací poplatok.

8. STORNO – S písomným súhlasom spoločnosti ILABO-TECH môže kupujúci zrušiť svoju objednávku pred expedíciou zariadenia alebo softvéru, alebo pred vstupom zmluvy o poskytovaní služieb do platnosti. ILABO-TECH môže stornovať objednávku kupujúceho alebo požadovať platbu vopred, ak kupujúci presúva svoj majetok v prospech svojich veriteľov alebo ak má ILABO-TECH dôvod sa domnievať, že kupujúci nie je ochotný alebo schopný plniť svoje záväzky. Pokiaľ kupujúci stornuje svoju objednávku inak, než je povolené v tejto časti, musí uhradiť spoločnosti ILABO-TECH všetky splatné sumy podľa objednávky. Ak je objednávka kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu stornovaná, kupujúci uhradí spoločnosti ILABO-TECH primerané náklady a výdavky (vrátane technických nákladov a všetkých záväzkov voči dodávateľom a subdodávateľom ILABO-TECH ), ktoré spoločnosti ILABO-TECH vznikli pred doručením oznámenia o zrušení, plus obvyklé percento zisku ILABO-TECH za podobné dielo. Minimálny storno poplatok je 15 % z ceny.

9. ZMENY – Kupujúci môže vykonávať zmeny svojej objednávky len s písomným súhlasom ILABO-TECH . Spoločnosť ILABO-TECH môže zmeniť cenu a harmonogram dodania, aby vyhovela požiadavke kupujúceho na zmeny. Ak spoločnosť ILABO-TECH vykonala nejakú prácu alebo zakúpila materiál v očakávaní objednávky kupujúceho a zmena požadovaná kupujúcim spôsobí, že sú táto práca alebo materiál zbytočné, kupujúci je stále povinný ich uhradiť.

10. ZÁLOŽNÉ PRÁVO VERITEĽA – Kupujúci udeľuje spoločnosti ILABO-TECH záložné právo na kúpnu sumu za zakúpené zariadenie a licenciu na softvér, uznáva platnosť tejto záruky a zaväzuje sa nespochybňovať oprávnenosť tejto záruky. Kupujúci poskytne spoločnosti ILABO-TECH súčinnosť pri vykonávaní všetkých potrebných opatrení na ochranu záložného práva veriteľa ILABO-TECH . Spoločnosť ILABO-TECH je oprávnená využiť všetky práva a opravné prostriedky stanovené zákonom alebo zvykovým právom v prípade, že si kupujúci neplní svoje povinnosti voči ILABO-TECH .

11. ZÁRUKY: V prípade neexistencie samostatnej písomnej záruky ILABO-TECH voči kupujúcemu spoločnosť ILABO-TECH výslovne ručí za svoje zariadenia, softvér a služby, výhradne iba tak, ako je uvedené v tejto časti. V plnom rozsahu odmieta všetky ostatné záruky, výslovné alebo predpokladané (okrem iného vrátane záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel). Tieto záruky môžu byť prenesené na ďalšieho kupujúceho zariadenia alebo následného držiteľa licencie na softvér len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti ILABO-TECH. Okrem toho nasledujúca časť obsahuje jediné a výhradné opravné prostriedky kupujúceho v prípade akéhokoľvek porušenia tejto záruky zo strany spoločnosti ILABO-TECH.

A. ZARIADENIE – Spoločnosť ILABO-TECH ručí, že za obvyklého používania: bude jej zariadenie, s výnimkou náhradných dielov, bez nedostatkov spracovania a materiálu po dobu jedného roka od dátumu pôvodnej inštalácie/použitia, alebo odo dňa jeho prevzatia od spoločnosti ILABO-TECH , a náhradné diely budú bez chýb spracovania a materiálu po dobu 6 mesiacov od dodania. V prípade zistenia a nahlásenia uvedených nedostatkov počas trvania záruky môže spoločnosť ILABO-TECH podľa svojho uváženia vrátiť kúpnu cenu, vymeniť zariadenie alebo opraviť chyby výmenou náhradných dielov a bezplatným vykonaním práce. Cesta do 50 kilometrov od nášho sídla je v prípade platnej reklamácie bezplatná.

B. SOFTVÉR – Ak je správne nainštalovaný v súlade so špecifikáciami a systémovými požiadavkami, spoločnosť ILABO-TECH ručí, že ňou dodaný softvér bude vykonávať funkcie popísané v dokumentácii k softvéru, ktorú poskytuje, alebo v prípade neexistencie dokumentácie k softvéru, že bude fungovať tak, ako je písomne dohodnuté. ILABO-TECH nezaručuje, že softvér je bez chýb, že kupujúci bude môcť prevádzkovať softvér bez prerušenia, že rozhrania alebo systémy tretích strán pripojené k softvéru budú fungovať bez prerušenia, ani že softvér bude bez zraniteľných miest voči prienikom alebo útokom. Pri absencii samostatnej záruky oznámenej spoločnosťou ILABO-TECH kupujúcemu v písomnej forme je záručná doba na operačný softvér zariadenia rovnaká ako záručná doba na zariadenie, s ktorým je zakúpený. Záručná doba na akýkoľvek iný softvér alebo softvérovú funkciu je 90 dní odo dňa doručenia. Aby sa predišlo pochybnostiam, naša záruka zahŕňa opravy chýb, ale vylučuje akékoľvek nové funkcie. S výnimkou prípadov, kedy je písomne dohodnuté inak, spoločnosť ILABO-TECH neposkytuje žiadnu záruku na softvér špeciálne vyvinutý, upravený alebo prispôsobený pre kupujúceho. Tieto záruky sa vzťahujú aj na všetky nové verzie a služby, ktoré ILABO-TECH môže poskytovať v budúcnosti.

C. SERVIS – Spoločnosť ILABO-TECH zaručuje, že servisné služby budú vykonávané odborným spôsobom v súlade so štandardnou praxou v odvetví. Ak sa zistí nejaký nesúlad do 30 dní po dokončení práce a kupujúci to spoločnosti ILABO-TECH okamžite písomne oznámi, spoločnosť ILABO-TECH poskytne všetok potrebný servis, pokyny alebo poradenstvo na nápravu nesúladu.

D. VŠEOBECNÉ – Vyššie uvedené záruky sa ďalej riadia týmito všeobecnými podmienkami: Spotrebný materiál, príslušenstvo, bežné opotrebenie, opotrebované diely a tovar podliehajúci skaze sú zo záruky výslovne vylúčené. Ak kupujúci požiada o záručné práce mimo štandardnej pracovnej doby, bude mu účtovaný časový príplatok. Tieto záruky neplatia, ak zariadenia a/alebo softvér dodaný ILABO-TECH boli predmetom: nehody, úpravy, zneužitia, zanedbania zo strany kupujúceho, nesprávneho skladovania, prevádzky a/alebo údržby, inštalácie alebo servisu personálom, ktorý nebol poverený spoločnosťou ILABO-TECH , pridania alebo dodania zariadení alebo softvéru, ktorý nie je schválený na zakomponovanie do prostredia alebo prevádzkových podmienok ILABO-TECH , alebo softvéru či rozhrania poskytovaného kupujúcim alebo treťou stranou, ako aj akejkoľvek inej príčiny, za ktorú spoločnosť ILABO-TECH nie je zodpovedná. Spoločnosť ILABO-TECH nezaručuje kalibráciu akéhokoľvek zariadenia. ILABO-TECH však zaručuje schopnosť zariadenia byť upravené tak, aby spĺňalo prípadné priložené špecifikácie ILABO-TECH na presnosť počas vyššie uvedenej záručnej doby, ak je správne nainštalované a používané. Na produkty výrobcov, ktoré ILABO-TECH predáva, sa poskytuje záruka len na obdobie zostávajúcej záruky poskytovanej pôvodným výrobcom. Ak spoločnosť ILABO-TECH zariadenie opraví, takáto oprava nebude predlžovať existujúcu ani vytvárať novú záruku na zariadenie ako celok alebo diely, ktoré neboli opravené alebo vymenené spoločnosťou ILABO-TECH . Všetky záruky sú neplatné, ak je výrobok premiestnený mimo pôvodnej krajiny doručenia spoločnosťou ILABO-TECH , pokiaľ to kupujúci spoločnosti ILABO-TECH neoznámi písomne vopred a ILABO-TECH neodsúhlasí, že záruka stále platí.

E. SPÔSOBY NÁPRAVY NEDOSTATKOV POČAS ZÁRUKY– Spoločnosť ILABO-TECH sa môže pokúsiť diagnostikovať a vyriešiť nedostatky telefonicky alebo elektronicky. Niektoré zariadenia obsahujú funkcie vzdialenej podpory na priame nahlásenie problémov, stanovenie a vyriešenie problémov na diaľku. Keď kupujúci požiada spoločnosť ILABO-TECH o práce v rámci záruky, musí dodržať postupy na určenie a vyriešenie problému podľa požiadavky ILABO-TECH . Spoločnosť ILABO-TECH môže požadovať vrátenie dielu alebo zariadenia na servis alebo pomoc pri určovaní problému. Ak ILABO-TECH rozhodne, že je potrebná práca na mieste, bude naplánovaná návšteva servisného technika. Ak kupujúci oznámi spoločnosti ILABO-TECH existenciu chyby a požaduje prácu na mieste, aj keď chybu možno opraviť na diaľku, alebo ak ILABO-TECH zareaguje na oznámenie kupujúceho ohľadne chyby a žiadna chyba na strane ILABO-TECH sa nezistí, ILABO-TECH má nárok na preplatenie všetkých vykonaných prác a nákladov vzniknutých v dôsledku požiadavky kupujúceho. Nenainštalovanie a nepoužívanie dostupných nástrojov diaľkového prístupu a zariadení na priame nahlasovanie problémov, vzdialené zisťovanie a riešenie problémov môže mať za následok predĺženie reakčnej doby a dodatočné náklady pre kupujúceho.

12. ODŠKODNENIE – ILABO-TECH preplatí kupujúcemu škody vzniknuté priamo z ujmy na zdraví tretej osoby (vrátane smrti) alebo škody na majetku tretej osoby, ak takáto ujma alebo škoda: vznikla v priebehu prác spoločnosti ILABO-TECH, vznikla na majetku kupujúceho, a bola výhradne spôsobená nedbalosťou alebo opomenutím na strane spoločnosti ILABO-TECH . Straty hradené spoločnosťou ILABO-TECH môžu zahŕňať primerané náklady na právne zastúpenie a urovnanie nároku alebo sporu. Povinnosť ILABO-TECH uhradiť straty kupujúceho vznikne iba v prípade, ak kupujúci stratu bezodkladne písomne oznámi spoločnosti ILABO-TECH na základe odôvodneného očakávania danej straty. Ak kupujúci požiada spoločnosť ILABO-TECH o úhradu straty, udeľuje spoločnosti ILABO-TECH splnomocnenie vo všetkých sporoch súvisiacich s predmetnou stratou a spoločnosť ILABO-TECH je oprávnená takéto nároky vyrovnať alebo urovnať na základe vlastného a výlučného uváženia; kupujúci musí spolupracovať na obhajobe v prípade všetkých nárokov, kedy to ILABO-TECH považuje za potrebné.

13. PORUŠENIE PATENTU – Spoločnosť ILABO-TECH prevezme zastupovanie v sporoch voči kupujúcemu, ak vychádzajú z platného tvrdenia, že zariadenie alebo softvér od ILABO-TECH , ktoré si kupujúci zakúpil podľa tejto zmluvy, alebo ich časť porušuje nejaký platný patent. Táto povinnosť na strane ILABO-TECH vzniká iba ak: (a) kupujúci bezodkladne písomne oznámi spoločnosti ILABO-TECH vznik takéhoto nároku a udelí jej splnomocnenie, poskytne informácie a pomoc potrebnú na obhajobu, (b) údajné porušenie nie je dôsledkom návrhu alebo inej špeciálnej požiadavky kupujúceho, ani dôsledkom aplikácie alebo použitia zariadenia či softvéru kupujúcim alebo inými osobami. Spoločnosť ILABO-TECH uhradí všetky škody a náklady uložené kupujúcemu iba v prípade, že ILABO-TECH má výlučné právo na obhajobu, vyrovnanie alebo urovnanie sporu a kupujúci nevykoná žiadny krok smerujúci k zníženiu schopnosti ILABO-TECH viesť účinnú obhajobu, vyrovnanie alebo urovnanie. Po prijatí oznámenia od kupujúceho o tom, že zariadenie, softvér alebo nejaká časť údajne porušuje nejaký patent, môže spoločnosť ILABO-TECH na svoje náklady a podľa svojho uváženia: získať pre kupujúceho právo na ďalšie používanie takéhoto zariadenia, softvéru alebo časti, zariadenie, softvér alebo časť vymeniť za zariadenie, softvér alebo časť neporušujúce patentové právo, upraviť zariadenie, softvér alebo časť tak, aby prestali porušovať patentové právo, alebo odstrániť zariadenie, softvér alebo časť a refundovať kúpnu cenu a všetky súvisiace náklady na dopravu a inštaláciu. To je celá zodpovednosť ILABO-TECH voči kupujúcemu v súvislosti s porušením patentového práva.

14. PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY A/ALEBO NORMY – Spoločnosť ILABO-TECH koná v súlade s príslušnými právnymi predpismi. ILABO-TECH tiež prijíma príslušné opatrenia, aby jej zariadenia ostali v súlade s normami a predpismi, ktoré sa môžu vzťahovať na používanie produktov od ILABO-TECH kupujúcim. Zariadenia dodané ILABO-TECH sa však používajú v mnohých regulovaných aplikáciách a niekedy sú platné normy a predpisy vo vzájomnom rozpore. Spoločnosť ILABO-TECH neposkytuje žiadny sľub alebo vyhlásenie, že jej zariadenia budú v súlade s akýmikoľvek právnymi predpismi, nariadeniami alebo normami, s výnimkou prípadov výslovne uvedených a písomne odsúhlasených oprávnenou osobou. Kupujúci je zodpovedný za správnu inštaláciu, prevádzku a kalibráciu prístrojov v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.

15. PRÍRUČKY K PRODUKTOM – Je nevyhnutné, aby kupujúci postupoval podľa pokynov na inštaláciu, príručiek k produktom a systémom, prevádzkových a bezpečnostných inštrukcií a ďalších dokumentov a špecifikácií, ktoré spoločnosť ILABO-TECH poskytuje k zariadeniam. Ak tak kupujúci neurobí, spoločnosť ILABO-TECH sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti vrátane záručnej zodpovednosti.

16. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – Pokiaľ sa spoločnosť ILABO-TECH výslovne písomne nezaviaže inak, ILABO-TECH neprevedie na kupujúceho žiadne právo vyplývajúce z vlastníctva akýchkoľvek patentov, autorských práv, ochranných známok, technológií, návrhov, špecifikácií, výkresov alebo iného duševného vlastníctva vzťahujúceho sa na zariadenia, softvér a/alebo služby. Ak v príslušnej zmluve EULA nie je uvedené inak, udelené licenčné práva na softvér sú nevýhradné, nesublicencovateľné, neprenosné a obmedzené len na dohodnuté účely.

17. ZRIEKNUTIE SA ŠKÔD – V žiadnom prípade nebude niesť spoločnosť ILABO-TECH zodpovednosť voči kupujúcemu alebo inej oprávnenej osobe za akékoľvek výnimočné, následné, nepriame, náhodné, exemplárne alebo represívne náhrady škody bez ohľadu na to, či takéto škody vyplývajú alebo sú dôsledkom porušenia zmluvy, záruky, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, a to bez ohľadu na to, či zmluva nesplní svoj základný účel. Takéto škody zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na stratu zisku alebo príjmov, stratu možnosti použitia zariadenia alebo súvisiaceho vybavenia a softvéru, náklady na náhradné zariadenia alebo softvér, vybavenie, náklady na prestoje, zvýšené náklady na výstavbu, poškodenie dobrého mena, stratu zákazníkov alebo nároky zákazníkov či dodávateľov kupujúceho na takéto odškodné. Kupujúci nesmie previesť, postúpiť alebo prenajímať zariadenie alebo softvér predávaný alebo licencovaný podľa tejto zmluvy žiadnej tretej osobe bez toho, aby najprv zabezpečil ochranu poskytovanú spoločnosti ILABO-TECH v tejto časti.

18. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI – Spoločnosť ILABO-TECH nie je zodpovedná za stratu, reklamácie, výdavky či škody spôsobené, čiastočne spôsobené alebo vyplývajúce z konania alebo opomenutia kupujúceho alebo tretích strán, či už z nedbanlivosti alebo inak. V žiadnom prípade nemôže celková zodpovednosť ILABO-TECH za všetky typy škôd alebo strát týkajúcich sa tejto zmluvy alebo zariadenia, softvéru či služieb predávaných, licencovaných alebo dodaných na základe tejto zmluvy presiahnuť cenu položky, ktorá viedla k vzniku nároku, bez ohľadu na to, či vychádza zo zmluvy, záruky, odškodnenia alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti). A všetky súdne spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa musia začať do jedného roka odo dňa vzniku príčiny žaloby.

19. ŽIADNA ZODPOVEDNOSŤ ZA NEZÁVÄZNE POSKYTNUTÉ INFORMÁCIE ALEBO POMOC – S výnimkou podvodných a zavádzajúcich tvrdení nie je spoločnosť ILABO-TECH zodpovedná za akékoľvek informácie, pomoc či poradenstvo poskytnuté kupujúcemu, ak takéto informácie, pomoc alebo poradenstvo neboli požadované touto zmluvou.

20. POISTENIE – Spoločnosť ILABO-TECH na vyžiadanie poskytne dostatočný dôkaz o poistení so štandardným poistným krytím a limitmi alebo s príslušnými čiastkovými limitmi. Kupujúci sa zaväzuje uchovávať tieto informácie ako prísne dôverné. ILABO-TECH neposkytuje tretím osobám priamy prístup k svojmu poisteniu ani neposkytuje dodatočné práva k svojmu poisteniu, napríklad vymenovanie ďalších poistených osôb.

21. VYŠŠIA MOC – S výnimkou platieb dlžných kupujúcim sa lehota na plnenie tejto zmluvy primerane predĺži vtedy, ak niektorá zo strán vstúpi do konkurzného konania alebo oneskorene plní svoje záväzky podľa tejto zmluvy z dôvodov mimo svojej primeranej kontroly. Medzi takéto dôvody patria štrajky, povstanie, zásah vyššej moci, vojna, teroristická činnosť, mimoriadne udalosti, nedostatok alebo nedostupnosť materiálov, počasie, zmeny v zákone a iné podobné príčiny, ale nie sú jedinými dôvodmi, ktoré sú mimo primeranej kontroly jednej zmluvnej strany.

22. KONTROLA VÝVOZU – Kupujúci berie na vedomie, že zariadenie alebo softvér môže obsahovať technológie a softvér, ktoré podliehajú nariadeniam na kontrolu vývozu v Európe, Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách, v ktorých sa zariadenie alebo softvér dodáva alebo používa. Kupujúci je plne zodpovedný za dodržiavanie týchto obmedzení, pokiaľ vyváža alebo spätne vyváža zariadenia alebo softvér. Kupujúci sa zaväzuje odškodniť spoločnosť ILABO-TECH v prípade akéhokoľvek porušenia vývozných obmedzení zo strany kupujúceho alebo jeho zamestnancov, poradcov, zástupcov alebo zákazníkov.

23. VÝKLAD – Ak je niektorá z týchto podmienok v rozpore alebo je neplatná podľa príslušného práva, tieto podmienky možno vykladať, ako keby takáto podmienka alebo ustanovenie nebolo zahrnuté. Neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude automaticky považovať za upravené a ako také bude zahrnuté do týchto podmienok. Takéto úpravy budú vykonané v minimálnom rozsahu potrebnom na zmenu ustanovenia na platné, zákonné a vymáhateľné. Zrieknutie sa práv na strane ILABO-TECH alebo akékoľvek ospravedlnenie nedodržania týchto podmienok nepredstavuje zrieknutie sa či zámienku akéhokoľvek predchádzajúceho alebo následného nedodržania.

24. ROZHODNÉ PRÁVO A MIESTO SÚDU – Plnenie tejto zmluvy zmluvnými stranami a vzťah medzi nimi sa riadia platnými zákonmi krajiny, kde sa nachádza sídlo spoločnosti ILABO-TECH uvedené na dokumentoch.

25. WEEE – Ak si to vyžadujú platné právne predpisy, spoločnosť ILABO-TECH bude likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) na náklady kupujúceho.

26. SLEDOVATEĽNOSŤ – Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť ILABO-TECH je oprávnená spätne sledovať alebo odvolávať zariadenia, alebo prijímať iné nápravné opatrenia týkajúce sa zariadení. V prípade vzniku takejto situácie kupujúci spoločnosť ILABO-TECH aktívne podporí. Ak kupujúci ďalej predáva zariadenie tretej strane, bude sa považovať za distribútora zariadenia podľa platných právnych predpisov a musí prevziať všetky povinnosti s tým súvisiace, okrem iného vrátane nasledujúcich: uchovávať všetky dokumenty a informácie potrebné na spätné sledovanie alebo odvolanie zariadení predaných tretím stranám po dobu najmenej 10 rokov, bezodkladne informovať ILABO-TECH v prípade akýchkoľvek sťažností alebo nežiaducich udalostí spojených so zariadením, a čo najskôr splniť všetky pokyny spoločnosti ILABO-TECH týkajúce sa vyšetrovania alebo prejednania danej veci, a splniť všetky príslušné povinnosti týkajúce sa skladovania a prepravy.